A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

„Obudź swój potencjał - YEI”

15.04.2016

14:46

Anna

ulotka do druku13 kwietnia 2016 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.3.  „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rekrutacja do projektu trwa w dniach 13-29 kwietnia 2016 r.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata i celem jego jest aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, a także bez lub z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, które utrudniają odnalezienie się na rynku pracy.  Projekt zakłada również udział osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zapewniony będzie bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci bezpłatnego szkolenia zawodowego, warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, stażu u pracodawcy wraz ze stypendium oraz dodatkowych kursów komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B, kursów językowy i przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowego dla uczestników kursów zawodowych, ubezpieczeniem NNW i zdrowotnym, zwrotem kosztów opieki nad dzieckiem.

 

 Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku

ul. Mickiewicza 15

tel./fax. 87 610 12 50 lub 87 60 12 63, mckelk@ohp.pl

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016

13.04.2016

11:43

Anna

Do tegorocznego turnieju stanęły reprezentacje szkół podstawowych z Kalinowa, Pisanicy i Sypitek oraz uczniowie gimnazjum z Pisanicy.

O najlepsze miejsca indywidualne i drużynowe walczyło w sumie 15 uczniów wspieranych przez swych opiekunów. Po rozwiązaniu testu  wiedzy o ruchu drogowym okazało się, iż drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sypitkach będzie reprezentowała Gminę Kalinowo na szczeblu powiatowym.

Gminny turniej przygotował i przeprowadził pan Jacek Bednarowicz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

W dniach 7 i 8 kwietnia w Ełku został przeprowadzony na szczeblu powiatowym Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest promocja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, kulturalnych zachowań na drodze oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy, torem przeszkód i zadaniem z udzielania pierwszej pomocy. Drużyny reprezentujące Gminę Kalinowo w eliminacjach powiatowych wykazały się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz wysokimi umiejętnościami poruszania się po torze przeszkód i udzielania pierwszej pomocy. Efektem tego było zajęcie 3 miejsca wśród szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową w Sypitkach oraz 4 miejsca wśród gimnazjów przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy.

Gratulujemy!!

Tydzień Dla Zdrowia

11.04.2016

13:28

Anna

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięcia!

 

Tydzień Dla Zdrowia - powiat ełcki i okolice - Finał akcji

16. 04. 2016r. godz. 9. 00 – 14. 00 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią

ul. Kościuszki 30, Ełk

W programie:

- rejestracja potencjalnych dawców szpiku (trwa 10 minut-polega na wypełnieniu ankiety i pobraniu śliny patyczkiem z wewn. strony policzków),

- bezpłatne badania cytologiczne (25-59 lat, co trzy lata) - rejestracja pod nr 87 621 99 89,

- bezpłatne badania mammograficzne (50-69 lat, co 2 lata) - rejestracja pod nr 58 325 76 02; 58 325 76 05

- pomiar ciśnienia i saturacji we krwi – Szkoła Policealna  ,,MEDYK”,

- badanie składu ciała, porady dietetyka - Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Ełku DIA.MED,

- warsztaty samobadania piersi na specjalnych fantomach,

- stoiska, wykłady informacyjne – profilaktyka, prawa pacjenta,

- masaż dłoni, masaż karku – Szkoła Policealna  ,,MEDYK”,

- higiena jamy ustnej  – Szkoła Policealna  ,,MEDYK”,

- konkursy i zabawy promujące zdrowy styl życia dla dzieci (gadżety, balony).

 

Patronat Honorowy:

Pan Marek Chojnowski Starosta Powiatu Ełckiego.

 

Przypominamy:

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. W naszym regionie ostra białaczka szpikowa diagnozowana jest u ponad 40 chorych rocznie. Ostra białaczka szpikowa nie wybiera. Atakuje dzieci, osoby bardzo młode, dorosłych… Dla wielu z nich jedyną szansą na to by mogli żyć, jest przeszczep szpiku. Mimo szerokiej bazy potencjalnych dawców, niektórzy nadal nie znajdują bliźniaka genetycznego…

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku na tę chorobą zapada 12 000 Polek. W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada 4 000 kobiet  (10 dziennie!).

Niemal połowa z pań, u których wykryto chorobę nowotworową umiera z powodu zbyt późnego zgłoszenia się do lekarza. Wczesne wykrycie zarówno raka piersi jak i raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia.

Szanowni Państwo -  dołączcie do Nas – wspólnie możemy uratować niejedno życie!

I dzień wiosny

30.03.2016

11:57

Anna

4 KRAINA BAJEK 201621 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Pisanicy odbyło się nietypowe powitanie wiosny. Zrealizowano dwa interesujące projekty: Festiwal Wiedzy "Wynalazca i jego wynalazek"  oraz "W krainie baśni i bajek". Gimnazjaliści przygotowali informacje o historii pisma, Samuelu Morse oraz Alexandrze Bellu, a do tego praktycznie wykonali piktogramy, zbudowali telegraf oraz telefon. Uczniowie szkoły podstawowej zagłębili się w Krainę Baśni i Bajek. Zaproszeni rodzice czytali wybrane bajki, młodsi uczniowie rysowali ilustracje oraz przebrali się za bajkowe postacie. Uczniowie klas starszych przygotowali scenki z baśni: "Królewna Śnieżka" - czwartoklasiści, "Księżniczka na ziarnku grochu" - klasa piąta, "Kopciuszek " - klasa szósta. Na koniec  można było posłuchać wiersza "Lokomotywa" w interpretacji Pana Dyrektora.

 

ZS w Pisanicy

Konkurs dla organizacji pozarządowych

24.03.2016

12:16

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo na 2016 rok z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

Termin składania ofert upływa dnia 15 kwietnia 2016 r. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kalinowo lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo. Decyduje data wpływu oferty.

 

OGŁOSZENIE

Wnioski na wymarznięcia

24.03.2016

07:52

Anna

Wójt Gminy informuje, że 10 marca br. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał komisje ds. szacowania szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w uprawach ozimych we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o powiadomienie rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach ozimych, do Urzędu Gminy Kalinowo, w terminie do 05 kwietnia 2016 r.

Obowiązujący wzór wniosku jest do pobrania w Urzędzie Gminy Kalinowo, lub poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 621 87 63.

 

Uwaga!

 W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powołana przez wojewodę, właściwa terytorialnie ze względu na siedzibę gospodarstwa. Natomiast gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniający dane zawarte w protokołach oszacowania szkód, przedłożone przez producenta rolnego.

                   

WNIOSEK

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2017 rok

17.02.2017

08:40

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2017

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

30.01.2017

09:48

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

AZBEST 2017

29.12.2016

08:50

Anna

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Programie Dotacyjnym – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu, wniosek Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” nie otrzymał dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej. Jego sfinansowanie będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W chwili obecnej WFOŚiGW w Olsztynie prowadzi intensywne starania w celu pozyskania dodatkowych środków.

W związku z powyższym nie będzie możliwe zrealizowanie wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest na pewno w miesiącu lipcu br. W przypadku otrzymania dofinansowania niezwłocznie poinformujemy Państwa i wnioskodawców o nowym terminie usunięcia azbestu.

ZMGK

 

INFORMACJA

WNIOSEK

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PREZ WNIOSKODAWCĘ

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

OŚWIADCZENIE DOT. ZGŁOSZENIA BUDOWLANEGO

OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE

REGULAMIN

FORMULARZ INFORMACJI PREDSTWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka

07.11.2016

14:02

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka, gmina Kalinowo, PROJEKT

Facebook