A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

29.05.2020

09:15

Anna

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

czytaj więcej »
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii informacyjnej PRODUKT POLSKI

25.05.2020

14:08

Anna

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".

PISMO - kliknij

PDGO przywraca przyjmowanie odpadów

20.05.2020

12:59

Anna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku informuje, iż od 25 maja 2020 r., przywraca przyjmowanie selektywnych odpadów w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) przez sześć dni w tygodniu:

1) PDGO w Siedliskach k/Ełku:

poniedziałek - piątek – w godz. 6:30-17:30
sobota– w godz. 7:00-13:30

2) PDGO w Kośmidrach k/Gołdapi:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. 7:00-15:00

środa w godzinach 7:00-17:00
w sobotę – w godz. 8:00-10:00

3) PDGO w Olecku:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. 7:00-15:00

środa w godzinach 7:00-17:00
sobota  – w godz. 11:00-13:00

4) PDGO w Białej Piskiej:

poniedziałek - piątek – w godz. 7:00-15:00
sobota – w godz. 10:00 -12:00.

20.05.2020

10:58

Anna

Dziękujemy Sołtysom Gminy Kalinowo, Przewodniczącemu Rady Gminy p. Mieczysławowi Głębockiemu 

oraz Radnym z Pisanicy - p. Ilonie Kierkla i p. Bogusławie Skarżyńskiej

za sprawne rozniesienie maseczek ochronnych dla seniorów naszej Gminy.

Maseczki zostały dostarczone również do ośrodków zdrowia i DPS-u.

Łącznie przekazanych zostało 3.500 maseczek.

Dziękujemy!

Informacje dotyczące gazociągu Polska-Litwa

19.05.2020

08:54

Anna

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż rozpoczął kolejny etap prac dot. inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” i pragniemy Państwa poinformować, iż na północnym odcinku ww. gazociągu zostały podpisane dwie kluczowe umowy wykonawcze.
W dniu 9 kwietnia 2020 r. została popisana umowa z Konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. wykonującą prace budowlane dla Zadania 2 w powiecie suwalskim i grajewskim w woj. podlaskim oraz powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim na odcinku od ZZU Konopki – ZZU Kuków o długości ok. 77 km. W gminie Kalinowo powyższa umowa dotyczy obrębów 18-Laski Małe, 38-Sypitki, 16-Kucze, 2-Czyńcze, 29-Pisanica, 24-Mazurowo, 17-Kulesze, 42-Wysokie, 33-Skomętno Wielkie, 3-Długie, 12-Kalinowo, 28-Piętki, 25-Maże, 27-Milewo, 44-Zanie oraz 45-Zocie.
Druga kluczowa umowa zawarta przez GAZ-SYSTEM dla całego odcinka północnego została podpisana z firmą prowadzącą Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie.
W drugiej połowie maja br., przystąpimy do pierwszych prac przygotowawczych przed wejściem w teren Wykonawcy Robót Budowlanych polegających na geodezyjnym wytyczeniu pasa budowy. Czynności te zostaną poprzedzone zawiadamianiem wszystkich Właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu prac oraz umawiane będą spotkania z Właścicielami celem sporządzenia opisu stanu działki przed wejściem w teren Wykonawcy. Właściwe, protokolarne przejęcie terenu na czas budowy od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych pasem inwestycji będzie należało do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych.
Na podstawie art.46 ust.2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i1495 oraz z 2020r. poz.284, 322 i 374) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

czytaj więcej »
Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

15.05.2020

12:36

Anna

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:


20.05.2020 (środa)     nazwiska od A do M (włącznie)
21.05.2020 (czwartek)   nazwiska od N do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

GOPS w Kalinowie informuje, iż w miesiącu maju zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będą płatne na konta w dniu 22.05.2020 r. (piątek).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook