A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych w regionie

06.06.201708:34

Anna

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego realizuje obecnie II etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.

W ramach projektu istnieje możliwość bezpłatnej kategoryzacji obiektów turystycznych zlokalizowanego na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

Celem realizacji zadania jest:
- zwiększenie w ciągu dwóch lat wiedzy i umiejętności u 80 usługodawców z terenu Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności prowadzonej działalności poprzez kategoryzację obiektu
- skategoryzowanie 80 obiektów agroturystycznych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem na wsi
- poprawa świadomości podmiotów świadczących usługi agroturystyczne oraz potencjalnych kwaterodawców na temat możliwości oraz ważności kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej
- zwiększenie promocji obiektów skategoryzowanych
- poprawa wizerunku oferowanych usług na obszarze całego województwa.

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające ze skategoryzowania obiektu:
1. nobilitacja gospodarstwa z przynależności do grupy obiektów markowych
2. umieszczanie tablic rekomendacyjnych: ,,Wypoczynek na wsi’’ lub ,,Wypoczynek u rolnika’’ wyróżniających obiekt na danym terenie
3. możliwość zamieszczenia logo PFTW ,,GG’’ na własnych materiałach promocyjnych
4. możliwość udziału w akcjach promocyjnych PFTW ,,GG” – targi, pikniki, imprezy plenerowe
5. bezpłatna promocja oferty w katalogach polskich i obcojęzycznych
6. zamieszczenie oferty na stronie internetowej www.agritourism.pl w wersji angielskiej
7. wzrost konkurencyjności oferty w miejscowości, kraju i zagranicą
8. profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz, zagospodarowania terenu
9. zamieszczenie obiektu w aplikacji mobilnej ,,Wieś polska zaprasza’’: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.agroturystyka&hl=pl

Skategoryzowane obiekty ułatwiają klientom podjęcie właściwej decyzji i gwarantują im odpowiednio wysoką jakość usług, dzięki czemu pobyt w takim gospodarstwie będzie dawał pełną satysfakcję z wyboru.
Najważniejsze korzyści dla turystów to:
• gwarancja oczekiwanego standardu bazy noclegowej i oferowanych usług
• satysfakcja z komplementarnej oferty, skutkująca chęcią powrotu
• standaryzacja - powtarzalność elementów oferty i jakości usług w kwaterach
• możliwość porównania ofert wg obiektywnych kryteriów
• przejrzystość ofert dzięki strukturze informacyjnej na portalu www.agroturystyka.pl i łatwość wyszukiwania ofert wg wybranych kryteriów
• świadomość możliwości złożenia reklamacji do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
• możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania przyjętych kryteriów
• platforma współpracy w relacji klient- kwaterodawca dzięki jasnym i zapisanym kryteriom kategoryzacyjnym oraz znanym procedurom odwoławczym
Obowiązkiem osób zgłaszających swoje obiekty do kategoryzacji będzie udział w jednodniowym szkoleniu, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań kategoryzacyjnych, obowiązków kwaterodawcy związanych z przygotowaniem obiektu do kategoryzacji oraz otrzymają niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie obiektu zgodnie z wymaganiami.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmuje Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, tel. 81 501 43 11, 666 361 423, lub e-mail: federacja@agroturystyka.pl do dnia 15 czerwca 2017r.

POBIERZ ZAPROSZENIE 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook