A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

XIII Sesja Rady Gminy

10.06.202012:54

Anna

Informujemy, że 17 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na pandemię Covid-19, Sesja Rady Gminy odbędzie się bez udziału sołtysów oraz gości.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019.  

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Kalinowo za 2019 rok.

 1. wystąpienie Wójta Gminy.
 2. debata nad raportem o stanie gminy Kalinowo za  2019 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Kalinowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z siedzibą w Elblągu, o przedłożonym przez Wójta Gminy Kalinowo sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego.

2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo, z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

3. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z siedzibą w Elblągu, o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • udzielenia Wotum zaufania Wójtowi Gminy,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2020/2021,
 • przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
 • przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej.
 • określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kalinowo,
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku na Uchwałę Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych,
 • zmiany uchwały Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku,  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych,
 •  przekazania petycji z dnia 27 kwietnia 2020 roku (data wpływu) według właściwości Wójtowi Gminy Kalinowo,
 •  ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030,
 • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.                                   

11. Wolne wnioski.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook