A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

EŁCKIE BOCIANY w Gminie Kalinowo

29.04.201609:19

Anna

Gala-Bociana-2016017W poniedziałek, 25 maja, rozdano prestiżowe nagrody EŁCKI BOCIAN. Wśród laureatów znalazły się osoby związane z naszą gminą: Zbigniew Bobryk, OSP w Kalinowie oraz Andrzej Bezdziecki – Wójt Gminy.

Kolejne osoby wpisały się w poczet laureatów prestiżowej Nagrody Ełcki Bocian. Statuetki przyznają władze powiatu ełckiego, a otrzymać je można za szczególny wkład w jego rozwój.

W kategorii edukacja i wychowanie wyróżnienie otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, a Nagrodę ,,Ełcki Bocian” 2016 otrzymała – Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” w Ełku. 

W kategorii kultura fizyczna, turystyka i ekologia wyróżnienia powędrowały do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Michała Małolepszego – organizatora rajdów off-roadowych, a nagrodę otrzymał Zbigniew Bobryk, współzałożyciel Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS ABC ,,Żak” w Pisanicy.

Za wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego wyróżniono Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego – organizatora wojewódzkiego konkursu poezji K.K. Baczyńskiego, Rafała Sulimę – dyrygenta chóru „Kontrapunkt” oraz Bibliotekę – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy. „Ełcki Bocian” 2016 w tej kategorii „poleciał” do Anety Werli, dyrektorki ECK.  

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, wyróżniono w kategorii rozwój i wspieranie przedsiębiorczości. Statuetka w tej kategorii powędrowała do Vermiculite Poland Sp. z o.o., firmy zajmującej się produkcją wermikulitu, materiału stosowanego m.in. w budownictwie, energetyce cieplnej, okrętownictwie oraz jako ochronę przed ogniem

Za rozwój samorządności lokalnej wyróżniono Janinę Dąbrowską, sołtyskę wsi Sędki, natomiast nagroda w tej kategorii powędrowała do Andrzeja Bezdzieckiego, wójta Gminy Kalinowo.  

Nagrodę „Ełcki Bocian” 2016 w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej kapituła przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie, za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzeniem działalności kulturalnej i oświatowej. FundacjeWolontariacki Ośrodek Wsparcia niosącą bezinteresowną pomoc oraz zaangażowaną w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego nagrodzono wyróżnieniem. 

W kategorii filantropia i sponsoring wyróżniono Bank Spółdzielczy w Ełku, za stworzenie specjalnej oferty usług bankowych dla organizacji pozarządowych z powiatu ełckiego. Nagrodę w tej kategorii otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe ,,FALA” Stanisław Olszewski.  

W ostatniej kategorii nagrody specjalne kapituła przyznała tylko i wyłącznie Nagrodę ,,Ełcki Bocian” 2016, którą otrzymał Jazz Club ,,Papaja”, organizator szeregu koncertów w kameralnym klimacie. 

Wszystkim wyróżnionym i laureatom składamy serdeczne gratulacje.  

 

powiat.elk.pl

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook