A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

AZBEST 2018

zmgk-znak1

wfosINFORMACJA O USUWANIU
 AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA KOMUNALNA”

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie.

           Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzięciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi znajdującymi
się na terenie ww. Miast/Gmin oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

        Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” przez WFOŚiGW w Olsztynie.

        Przedsięwzięcie finansowane będzie w minimum 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Uwaga!

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:

 • zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
 • demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany,
 • demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji),
 • wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu,
 • kosztorysem przedsięwzięcia,
 • pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie:

 1. Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjne z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest.
 3. W przypadku:
 • nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
 • budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania;
 • posiadania innego tytułu prawnego niż własność – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości,
 • do której prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

 

    5. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie).

    6. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.

    7. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

    8. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia:

 • działalności gospodarczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem,
 •  działalności rolniczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie,

Wnioskodawca załącza również kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

    9 Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej nieruchomości.

 

 

Termin składania wniosków - do 15 lutego 2018 roku

INFORMACJA

WNIOSEK

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PREZ WNIOSKODAWCĘ

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

OŚWIADCZENIE DOT. ZGŁOSZENIA BUDOWLANEGO

OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PREDSTWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook