A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Komunikat

30.06.2020

13:00

Anna

indeks - komunikat

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje:

  • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01-07-2020 r. drogą elektroniczną, od 01-08-2020 r. w formie papierowej.
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01-07-2020r. drogą elektroniczną, od 01-08-2020 r. w formie papierowej.
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) przyjmowane są od  01-07-2020r. w formie elektronicznej od 01-08-2020r. w formie papierowej.
  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01-02-2021 r. drogą elektroniczną, a od dnia 01-04-2021 r. w formie papierowej.  

W razie wątpliwości dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalinowie aby uniknąć zdublowania wniosków na bieżący okres zasiłkowy tel. (87) 629-89-60.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki – Szczudły

25.06.2020

13:55

Anna

Kolejne kilometry dróg w Gminie Kalinowo zostaną zmodernizowane. Inwestycja „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki – Szczudły” jest realizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych, z czego 80 % to pozyskana dotacja. Jest to najwyższe dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurskim.

czytaj więcej »
Szkolenie z logiki projektowej

25.06.2020

12:58

Anna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie otwarte z logiki projektowej.

Temat szkolenia: „Od pomysłu do projektu - logika projektowa”
Termin i miejsce: 05.07.2020 (niedziela)
Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 36

Czas trwania szkolenia: 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie - czyli wszystko to, co do napisania dobrego "technicznie" projektu jest niezbędne.

Szczegółowy program szkolenia przesyłam w załączniku.

Aby się zgłosić należy do dnia 02.07 br. (do godziny 12.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHYZMuQhoALj8II9auSlqYbHF2-WRMjjEd5T0f_gUj1aULkw/viewform?usp=sf_link

PROGRAM

 

Miejsce spotkań w Marcinowie

19.06.2020

12:15

Anna

Mieszkańcy Marcinowa będą mieli swoje miejsce spotkań. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, samorządu Gminy Kalinowo i mieszkańców miejscowości Marcinowo, pozyskane zostały środki na realizację zadania - „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

czytaj więcej »
Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki z wotum zaufania i absolutorium

19.06.2020

11:28

Anna

Zmienione przepisy o samorządzie terytorialnym zobowiązują Wójta Gminy do przedstawienia Radnym i Mieszkańcom, w terminie do 30 maja, raportu o stanie gminy. Taki raport za 2019 r. został przedstawiony przez wójta Gminy Andrzeja Bezdzieckiego. Na sesji w dniu 17 czerwca, po zakończeniu debaty nad przedmiotowym raportem, Rada Gminy udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Kalinowo. Wszyscy radni poparli też uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium  za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Powszechny Spis Rolny 2020

18.06.2020

14:42

Anna

spis rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji na stronie: bip.kalinowo.pl.

Więcej na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook