A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Komunikat w sprawie nieprawdziwych oświadczeń o ewakuacji ludności cywilnej w trakcie ćwiczenia pk. DRAGON-19

24.06.2019

07:48

Anna

W związku z oświadczeniem zamieszczonym na stronie internetowej naszej gminy oświadczamy, że informacja o rzekomej ewakuacji ludności cywilnej przez Żandarmerię Wojskową i armię amerykańską w trakcie ćwiczenia pk. DRAGON-19, jest nieprawdziwa.

Zamieszczenie oświadczenia o w/w treści wynika z nieautoryzowanego użycia uprawnień redaktorskich na naszej stronie internetowej.

Wyścig szkółek w kolarstwie szosowym

19.06.2019

11:54

Anna

www1

W dniu 15 czerwca odbył się czwarty wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. Zawody przyciągnęły 128 śmiałków rowerowych,  z 19 klubów, chcących pokazać swoje umiejętności. Wszystkie wyścigi przysporzyły wielu niezapomnianych emocji, nie tylko startującym w wyścigu, ale i kibicom zgromadzonym tego dnia podczas zawodów.

czytaj więcej »

18.06.2019

14:18

Anna

SKM_C227_UG19061814470

15-lecie istnienia klubu LUKS ABC "Żak" z Pisanicy

18.06.2019

11:48

Anna

20190525_135014

 

Pod koniec maja społeczność sportowa Pisanicy świętowała 15-lecie istnienia klubu LUKS ABC "Żak". Na uroczystą galę przybyli zawodnicy trenujący w klubie dawniej i obecnie, rodzice wspierający działalność klubu oraz dostojni goście: wójt gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki, sekretarz- Mariusz Klepacki, dyrektor szkoły- Barbara Wnuk i zastępca dyrektora- Lech Przekop. Sekretarz zarządu klubu, Zbigniew Bobryk, przedstawił krótki rys historyczny i dokonania zawodników klubu, a przygotowana prezentacja zdjęć była okazją do wspomnień i wielu wzruszeń.

czytaj więcej »
Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kalinowo za rok 2018

12.06.2019

09:58

Anna

logo-ok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kalinowo przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Kalinowo za rok 2018”.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad tym dokumentem mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kalinowo odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w  Kalinowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, pok. nr 8. Formularz zgłoszenia do debaty do pobrania poniżej lub dostępny w pok. nr 8 Urzędu Gminy Kalinowo.

 

RAPORT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

11.06.2019

12:58

Anna

upaly

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook