A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

VI Gminny Konkurs Mitologiczny w Zespole Szkół w Pisanicy

04.05.2016

11:23

Anna

IMG_0403W dniu 26.04.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się VI Gminny Konkurs Mitologiczny przygotowany przez p. Iwonę Przekop i p. Zbigniewa Bobryka. W konkursie wzięło udział 9 uczestników ze szkół podstawowych w Sypitkach, Borzymach i Pisanicy. W wyniku rywalizacji konkursowej Komisja wyłoniła zwycięzców którymi zostali:

I miejsce - Piotr Imko - Szkoła Podstawowa w Pisanicy
II miejsce - Barbara Kulbacka - Szkoła Podstawowa w Borzymach
III miejsce - Mateusz Sokołowski - Szkoła Podstawowa w Borzymach.


Zwycięzcy otrzymali wartościowe książki i statuetki, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i medale.

Wizyta Biskupa Ełckiego w Pisanicy

04.05.2016

11:16

Anna

IMG_0464W dniu 28.04.2016 r. z wizytą duszpasterską gościł w naszej szkole Ks. Biskup Jerzy Mazur.  Wizyta składała się z dwóch części. Najpierw Ks. Biskup spotkał się w sali gimnastycznej z uczniami, gronem pedagogicznym, rodzicami i pracownikami obsługi, gdzie wygłosił do zebranych krótką katechezę. W podzięce za odwiedziny uczniowie uświetnili wizytę Ks. Biskupa inscenizacją Chrztu Polski oraz wręczyli zacnemu gościowi bukiet kwiatów. Część oficjalna zakończyła się wpisem Jego Ekscelencji do kroniki szkoły. Druga część wizyty to spotkanie z nauczycielami uczącymi w Zespole Szkół w Pisanicy na którym była możliwość dyskusji i wymiany poglądów na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży.

ZS w Pisanicy

EŁCKIE BOCIANY w Gminie Kalinowo

29.04.2016

09:19

Anna

Gala-Bociana-2016017W poniedziałek, 25 maja, rozdano prestiżowe nagrody EŁCKI BOCIAN. Wśród laureatów znalazły się osoby związane z naszą gminą: Zbigniew Bobryk, OSP w Kalinowie oraz Andrzej Bezdziecki – Wójt Gminy.

Kolejne osoby wpisały się w poczet laureatów prestiżowej Nagrody Ełcki Bocian. Statuetki przyznają władze powiatu ełckiego, a otrzymać je można za szczególny wkład w jego rozwój.

czytaj więcej »
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy

22.04.2016

12:39

Anna

 

Zapraszamy do udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia  2016 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Kalinowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie posiedzenia  i  stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Kalinowo  za 2015 rok.

6.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami

     Pozarządowymi za  2015 rok.  

7.  Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym od osób fizycznych, przypadających Gminie Kalinowo oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg,
 • określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kalinowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
 • określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016 – 2020,
 • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok,
 • skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo.

9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych i zapytania Sołtysów.                                   

10. Wolne wnioski                                                                 

 

„Obudź swój potencjał - YEI”

15.04.2016

14:46

Anna

ulotka do druku13 kwietnia 2016 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.3.  „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rekrutacja do projektu trwa w dniach 13-29 kwietnia 2016 r.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata i celem jego jest aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, a także bez lub z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, które utrudniają odnalezienie się na rynku pracy.  Projekt zakłada również udział osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zapewniony będzie bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci bezpłatnego szkolenia zawodowego, warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, stażu u pracodawcy wraz ze stypendium oraz dodatkowych kursów komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B, kursów językowy i przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowego dla uczestników kursów zawodowych, ubezpieczeniem NNW i zdrowotnym, zwrotem kosztów opieki nad dzieckiem.

 

 Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku

ul. Mickiewicza 15

tel./fax. 87 610 12 50 lub 87 60 12 63, mckelk@ohp.pl

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016

13.04.2016

11:43

Anna

Do tegorocznego turnieju stanęły reprezentacje szkół podstawowych z Kalinowa, Pisanicy i Sypitek oraz uczniowie gimnazjum z Pisanicy.

O najlepsze miejsca indywidualne i drużynowe walczyło w sumie 15 uczniów wspieranych przez swych opiekunów. Po rozwiązaniu testu  wiedzy o ruchu drogowym okazało się, iż drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sypitkach będzie reprezentowała Gminę Kalinowo na szczeblu powiatowym.

Gminny turniej przygotował i przeprowadził pan Jacek Bednarowicz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

W dniach 7 i 8 kwietnia w Ełku został przeprowadzony na szczeblu powiatowym Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest promocja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, kulturalnych zachowań na drodze oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy, torem przeszkód i zadaniem z udzielania pierwszej pomocy. Drużyny reprezentujące Gminę Kalinowo w eliminacjach powiatowych wykazały się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz wysokimi umiejętnościami poruszania się po torze przeszkód i udzielania pierwszej pomocy. Efektem tego było zajęcie 3 miejsca wśród szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową w Sypitkach oraz 4 miejsca wśród gimnazjów przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy.

Gratulujemy!!

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook