A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

PROJEKTY

 

Gmina Kalinowo rozpoczęła realizację projektu  „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu Gmina Kalinowo otrzyma ponad 2 mln 700 tys. zł. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln 983 tys., wkład własny gminy wynosi ponad 228 tys. zł. Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

 • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach,
 • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy
 • Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia
 • Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

HARMONOGRAM WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH DO GDYNI


 

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją na terenie Gminy Kalinowo. Wartość projektu wynosi dokładnie 514.972,61 zł, z tego 346.804,86 zł to wkład Funduszy Europejskich. Produktem realizowanego projektu będzie infrastruktura socjalna powstała dzięki przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej, a rezultatem będzie poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej.

W ramach projektu przebudowany zostanie budynek świetlicy, a także zakupione zostanie wyposażenie. Świetlica wyposażona zostanie w meble i sprzęty kulinarne, a także lapto, projektor oraz podwieszany ekran. Projekt obejmuje także zagospodarowanie ternu wokół budynku oraz budowę palcu zabaw.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Świetlica będzie miejscem spotkań, zajęć tematycznych, zabaw i integracji mieszkańców. Pozwoli w przyszłości na podjęcie wielu ważnych i ciekawych inicjatyw poprzez organizowanie kursów, szkoleń, spotkań, zebrań i konferencji. Świetlica stanie się istotnym centrum edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.2: Infrastruktura socjalna

 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook