A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Informacje dotyczące gazociągu Polska-Litwa

19.05.2020

08:54

Anna

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż rozpoczął kolejny etap prac dot. inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” i pragniemy Państwa poinformować, iż na północnym odcinku ww. gazociągu zostały podpisane dwie kluczowe umowy wykonawcze.
W dniu 9 kwietnia 2020 r. została popisana umowa z Konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. wykonującą prace budowlane dla Zadania 2 w powiecie suwalskim i grajewskim w woj. podlaskim oraz powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim na odcinku od ZZU Konopki – ZZU Kuków o długości ok. 77 km. W gminie Kalinowo powyższa umowa dotyczy obrębów 18-Laski Małe, 38-Sypitki, 16-Kucze, 2-Czyńcze, 29-Pisanica, 24-Mazurowo, 17-Kulesze, 42-Wysokie, 33-Skomętno Wielkie, 3-Długie, 12-Kalinowo, 28-Piętki, 25-Maże, 27-Milewo, 44-Zanie oraz 45-Zocie.
Druga kluczowa umowa zawarta przez GAZ-SYSTEM dla całego odcinka północnego została podpisana z firmą prowadzącą Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie.
W drugiej połowie maja br., przystąpimy do pierwszych prac przygotowawczych przed wejściem w teren Wykonawcy Robót Budowlanych polegających na geodezyjnym wytyczeniu pasa budowy. Czynności te zostaną poprzedzone zawiadamianiem wszystkich Właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu prac oraz umawiane będą spotkania z Właścicielami celem sporządzenia opisu stanu działki przed wejściem w teren Wykonawcy. Właściwe, protokolarne przejęcie terenu na czas budowy od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych pasem inwestycji będzie należało do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych.
Na podstawie art.46 ust.2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i1495 oraz z 2020r. poz.284, 322 i 374) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

czytaj więcej »
Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

15.05.2020

12:36

Anna

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:


20.05.2020 (środa)     nazwiska od A do M (włącznie)
21.05.2020 (czwartek)   nazwiska od N do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

GOPS w Kalinowie informuje, iż w miesiącu maju zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będą płatne na konta w dniu 22.05.2020 r. (piątek).

Zdalna szkoła

15.05.2020

11:04

Anna

Gmina Kalinowo w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"  pozyskała 59.279,85 zł na zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem .

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Komputery zostały zakupione i trafią do szkół. Szkoły przekażą je na podstawie umowy użyczenia dla potrzebujących uczniów i nauczycieli celem realizacji zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach w wyniku pandemii COVID-19.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap

15.05.2020

08:45

Anna

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

czytaj więcej »

14.05.2020

09:44

Anna

O G Ł O S Z E N I E
dot. miejscowości: Długie, Dorsze, Ginie, Iwaśki, Kile, Marcinowo, Maże, Milewo, Prawdziska, Stare Cimochy, Turowo, Zanie, Zocie
W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz wydanymi rozporządzeniami w sprawie związanej z epidemią COVID-19,

Urząd Gminy Kalinowo zawiesza do odwołania odczyt wodomierzy przez inkasentów (nie dotyczy wodomierzy ze zdalnym odczytem).

Działania mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu i zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.


Stan wodomierzy prosimy podawać w następujący sposób:
Tel: (087) 621 87 71
 SMS: 669 978 862
mail: m.malinowska@kalinowo.pl


W przypadku nie podania stanu wodomierza do 20.05.2020 r. stan zostanie przyjęty na podstawie średniego zużycia

z ostatnich 6 miesięcy (dwa okresy rozliczeniowe) i na tej podstawie wystawimy fakturę.

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

12.05.2020

08:30

Anna

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook