A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

XV Sesja Rady Gminy Kalinowo

20.11.2020

14:20

Anna

Informujemy, że 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 11.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XV Sesja Rady Gminy. Zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią Covid-19, oraz bezpieczeństwem uczestników, Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo podjął decyzję o ograniczeniu uczestników biorących udział w Sesji Rady Gminy Kalinowo w dniu 27 listopada 2020 roku.
 

czytaj więcej »
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

18.11.2020

13:52

Anna

                                                                                                                   

 

Informujemy, że w okresie 7-13.01.2021 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do kolejnego projektu Powiatu Gołdapskiego "Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021 r. planuje się udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 47 osób w stałej kwocie 23 050 zł oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone tygodniowym szkoleniem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

17.11.2020

12:28

Anna

                                                                                                                                                                                                                 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Witolda Kolendy,

wieloletniego Dyrektora Banku Spółdzielczego w Kalinowie i Prezesa Banku Spółdzielczego w Ełku.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek życzliwy, serdeczny,

zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej.

Uroczystości pogrzebowe:

18 listopada 2020 r., o godz. 16.00 – wystawienie Ciała w przykościelnej kaplicy pogrzebowej w Kalinowie

19 listopada 2020 r., o godz.13.00 – Msza Św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kalinowie.

Po Mszy św. złożenie trumny na Cmentarzu Komunalnym w Kalinowie.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie i Bliskim.

 

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

16.11.2020

11:59

Anna

bs elk

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

  - rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w następujący sposób:

  • 23.11.2020 r. (poniedziałek), nazwiska od A do M (włącznie)
  • 24.11.2020 r. (wtorek), nazwiska od N do Ż (włącznie);

- zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe wypłacone będą na konta w dniu 20.11.2020 r. (piątek).


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.

W/W ZASIŁKI BĘDĄ WYPŁACANE TYLKO W/W TERMINACH!!!

Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki – Szczudły”

13.11.2020

10:02

Anna

zdjęcie tablic informujących o dofinansowaniu, w tle przebudowana droga

Zakończyły się prace mające na celu przebudowę drogi Mikołajki – Szczudły. W ramach inwestycji zmodernizowana została droga o długości 2 601 mb. Roboty prowadzone były na całej długości drogi, od skrzyżowania z krajową 16 do miejscowości Golubie. W ramach prac wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m, a także odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie uliczne LED.

czytaj więcej »
"Niepodległa to My"

12.11.2020

09:00

Anna

zdj. pracy plastycznej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie wraz z Filią w Pisanicy zaprasza chętne dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kalinowo, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: "Niepodległa to My" (samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny itp.)

* Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice.

* Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach:

klasy I-III oraz IV-VI.

* W zgłoszeniu proszę umieścić: klasa, imię i nazwisko dziecka oraz nr tel. opiekuna.

* Zgłoszenia należy wysyłać do 15 listopada, natomiast wyraźne zdjęcia wykonanych prac do 19 listopada (w wiadomości prywatnej do "Dom Kultury i Biblioteka w Pisanicy").

* Ogłoszenie wyników odbędzie się 25.11.2020 roku.

Organizatorem Konkursu oraz sponsorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie wraz z Filią w Pisanicy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »