A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

08.09.2020

12:39

Anna

indeks - komunikat

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r., na terenie: powiatu ełckiego; gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy - powiat giżycki; powiatu oleckiego; gminy Biała Piska, Orzysz oraz Pisz - powiat piski; powiatu gołdapskiego i powiatu węgorzewskiego

przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich.

W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodni po ich zakończeniu, prosi się:

 • uszanować ciszę leśną
 • nie płoszyć zwierzyny
 • nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane 
 • nie podnosić i nie niszczyć przynęt
 • w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii
 • w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza 
 • o powyższych zasadach pouczyć dzieci.

INFORMACJA - kliknij

04.09.2020

08:56

Anna

 logo dl 2020                                   Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie - Filia w Pisanicy wraz z grupą "Pasjonatki z Mazur" pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt: "Dzielimy się pasją".

czytaj więcej »

03.09.2020

11:01

Anna

Edukacyjna Szansa AZIRO od 1 września 2020r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia II tura”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 20  osób (15 kobiet i 5 mężczyzn)  w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu: oleckiego (cały powiat),  gołdapskiego (cały powiat) oraz gmin wiejskich: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy poprzez realizację programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

czytaj więcej »

02.09.2020

14:20

Anna

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku.

W związku z powyższym do końca września 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące deklaracji powierzchni upraw konopi włóknistych na rok 2021.

 

INFORMACJA - kliknij

02.09.2020

13:42

Anna

dozynkii

 

Lato powoli zbliża się ku końcowi, zboża z pól już zwiezione, więc przyszedł czas na podziękowanie za plony.  Niestety ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, nie będą organizowane tradycyjne uroczystości dożynkowe.

Jednak koniec żniw to dla każdego rolnika bardzo ważny czas - wieńczący wielomiesięczny trud związany z uprawą. 

Zamiast Dożynek - 6 września 2020 roku o godzinie 11.00, w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji rolników. Będzie to doskonały moment, aby podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę.

 

Serdecznie zapraszamy! 

XI Gminna Liga piłki Nożnej zakończona!

27.08.2020

14:01

Anna

1wwpilka

Dobiegła końca rywalizacja o miano mistrza Gminnej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W minioną niedzielę, 23 sierpnia w Skrzypkach odbyło się spotkanie finałowe.

Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 10 zespołów z terenu gminy Kalinowo (Mazurowo, Stożne, Milewo, Borzymy, Romanowo, Wysokie, Piętki, Kalinowo oraz dwie drużyny z Pisanicy) . Mecze odbywały się w różnych miejscowościach Gminy Kalinowo.

 

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2021 rok

15.10.2020

09:50

Anna

- Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo na 2021 rok

- Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Facebook