A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki – Szczudły

25.06.2020

13:55

Anna

Kolejne kilometry dróg w Gminie Kalinowo zostaną zmodernizowane. Inwestycja „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki – Szczudły” jest realizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych, z czego 80 % to pozyskana dotacja. Jest to najwyższe dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurskim.

czytaj więcej »
Szkolenie z logiki projektowej

25.06.2020

12:58

Anna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie otwarte z logiki projektowej.

Temat szkolenia: „Od pomysłu do projektu - logika projektowa”
Termin i miejsce: 05.07.2020 (niedziela)
Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 36

Czas trwania szkolenia: 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie - czyli wszystko to, co do napisania dobrego "technicznie" projektu jest niezbędne.

Szczegółowy program szkolenia przesyłam w załączniku.

Aby się zgłosić należy do dnia 02.07 br. (do godziny 12.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHYZMuQhoALj8II9auSlqYbHF2-WRMjjEd5T0f_gUj1aULkw/viewform?usp=sf_link

PROGRAM

 

Miejsce spotkań w Marcinowie

19.06.2020

12:15

Anna

Mieszkańcy Marcinowa będą mieli swoje miejsce spotkań. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, samorządu Gminy Kalinowo i mieszkańców miejscowości Marcinowo, pozyskane zostały środki na realizację zadania - „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

czytaj więcej »
Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki z wotum zaufania i absolutorium

19.06.2020

11:28

Anna

Zmienione przepisy o samorządzie terytorialnym zobowiązują Wójta Gminy do przedstawienia Radnym i Mieszkańcom, w terminie do 30 maja, raportu o stanie gminy. Taki raport za 2019 r. został przedstawiony przez wójta Gminy Andrzeja Bezdzieckiego. Na sesji w dniu 17 czerwca, po zakończeniu debaty nad przedmiotowym raportem, Rada Gminy udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Kalinowo. Wszyscy radni poparli też uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium  za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Powszechny Spis Rolny 2020

18.06.2020

14:42

Anna

spis rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji na stronie: bip.kalinowo.pl.

Więcej na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Spływ Kajakowy Czarna Hańcza 2020

17.06.2020

11:45

Anna

Termin 29.06-03.07.2020

Organizator zapewnia:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z 15 letnim doświadczeniem (nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, kierownik)
- opiekę medyczną
- nocleg i wyżywienie w atrakcyjnym na atrakcyjnym polu namiotowym z pełnym węzłem sanitarnym
- transport
- ubezpieczenie NNW
- bardzo atrakcyjny program(zajęcia survivalowe, plenerowe, sportowe)
- wycieczki krajoznawczo turystyczne (Klasztor w Wigrach, Muzeum Wigier, Zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego, Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, śluzy Kanału Augustowskiego)

- ciekawe szkolenia (Szkolenie i nauka bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych, Szkolenie z topografii oraz posługiwania się mapami i GPS) 

Bezpłatny spływ kajakowy.
Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie składki członkowskiej. Liczba miejsc ograniczona. 

PLAKAT

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2021 rok

15.10.2020

09:50

Anna

- Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo na 2021 rok

- Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Facebook