A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Gminne drużyny OSP

17.12.201519:12

maxus

Gminne drużyny OSP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalinowie powstał 14 kwietnia 1973 roku. Na terenie działania Zarządu Gminnego zarejestrowanych jest 8 jednostek OSP – Kalinowo, Milewo, Pisanica, Borzymy, Makosieje, Sypitki, Lisewo, Dudki. W swoim rejonie posiadamy jednostki aktywne i mniej aktywne. 
Do dobrze pracujących należy zaliczyć OSP w Kalinowie, Milewie, Borzymach i Pisanicy. Do najbardziej aktywnych należy OSP Kalinowo która powstała w 1945 roku, jako typ M1. Następnie została przeorganizowana na typ S1 a w 1969 roku zostaje podwyższony stopień organizacyjny do S2. W okresie swej działalności należała do najlepszych w byłym województwie suwalskim, a obecnie do najlepszych w powiecie Ełckim. Jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyposażona jest m.in. w sprzęt do ratownictwa drogowego oraz sprzęt do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Przez kilka lat przy jednostce OSP Kalinowo działał całodobowy Gminny Punkt Alarmowy, którego zadaniem było m.in. przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach oraz alarmowanie pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Kalinowo. Z przyczyn finansowych Punkt ten niestety został zlikwidowany. W celu poprawienia łączności i alarmowania jednostek OSP na terenie gminy został uruchomiony Radiowy System Alarmowania DSP-50. Polega on na zdalnym uruchamianiu syren alarmowych z Powiatowego Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej w Ełku. Posiadają go wszystkie cztery jednostki typ S. 
Z okazji 50–tej rocznicy powstania jednostki mieszkańcy gminy Kalinowo ufundowali sztandar. Został on uroczyście nadany w dniu 10 czerwca 1995 roku. W tym samym dniu odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej strażnicy oraz przekazanie samochodu pożarniczego. W uroczystościach wziął udział Marszałek Senatu – Adam Struzik, posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. 
Członkowie jednostki aktywnie uczestniczą w szkoleniach, zawodach i akcjach gaśniczych. Przeciętnie rocznie do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń wyjeżdżają kilkadziesiąt razy. W 1992 roku jednostki z gminy Kalinowo brały czynny udział w gaszeniu torfowisk w Kadzidle (dawniejsze województwo ostrołęckie). 
Aktywnie pracują drużyny młodzieżowe: dziewczęca i chłopięca oraz jedyna w powiecie kobieca. Aktualny stan organizacyjny to: 
Członkowie czynni - 51 
Członkinie kobiety - 10 
Członkowie MDP – chłopcy – 10, dziewczęta - 10. 

Opracował: 
Mirosław Kwapisz

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor