A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Informacje dotyczące gazociągu Polska-Litwa

19.05.202008:54

Anna

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż rozpoczął kolejny etap prac dot. inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” i pragniemy Państwa poinformować, iż na północnym odcinku ww. gazociągu zostały podpisane dwie kluczowe umowy wykonawcze.
W dniu 9 kwietnia 2020 r. została popisana umowa z Konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. wykonującą prace budowlane dla Zadania 2 w powiecie suwalskim i grajewskim w woj. podlaskim oraz powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim na odcinku od ZZU Konopki – ZZU Kuków o długości ok. 77 km. W gminie Kalinowo powyższa umowa dotyczy obrębów 18-Laski Małe, 38-Sypitki, 16-Kucze, 2-Czyńcze, 29-Pisanica, 24-Mazurowo, 17-Kulesze, 42-Wysokie, 33-Skomętno Wielkie, 3-Długie, 12-Kalinowo, 28-Piętki, 25-Maże, 27-Milewo, 44-Zanie oraz 45-Zocie.
Druga kluczowa umowa zawarta przez GAZ-SYSTEM dla całego odcinka północnego została podpisana z firmą prowadzącą Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie.
W drugiej połowie maja br., przystąpimy do pierwszych prac przygotowawczych przed wejściem w teren Wykonawcy Robót Budowlanych polegających na geodezyjnym wytyczeniu pasa budowy. Czynności te zostaną poprzedzone zawiadamianiem wszystkich Właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu prac oraz umawiane będą spotkania z Właścicielami celem sporządzenia opisu stanu działki przed wejściem w teren Wykonawcy. Właściwe, protokolarne przejęcie terenu na czas budowy od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych pasem inwestycji będzie należało do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych.
Na podstawie art.46 ust.2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i1495 oraz z 2020r. poz.284, 322 i 374) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Niestety na skutek wynikłej ww. sytuacji GAZ-SYSTEM musiał odwołać zaplanowane spotkania z mieszkańcami. Firma niezwłocznie przystąpi do przeprowadzenia w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, w chwili odwołania stanu epidemicznego. O fakcie tym będziemy informować Włodarzy Gmin dedykowanymi pismami.
W załączeniu przekazujemy dane kontaktowe do firm realizujących Zadanie 2:


Wykonawca Robót Budowlanych (WRB)
Konsorcjum Firm w składzie:
NDI Energy Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,
NDI Sopot S.A. oraz NDI Sp. z o.o.

Biuro Budowy w Ełku
Ul. Suwalska 84A
19-300 Ełk


Przedstawiciele WRB:
Ekspert ds. nieruchomości:

Karol Horowski
tel. +48 798 537 882
e-mail: khorowski@ndi.com.pl
Kierownik Budowy:
Robert Krzemiński
tel. +48 508 412 518
e-mail: rkrzeminski@ndi.com.pl


Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego (WNI)
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
Biuro Nadzoru w Ełku
Ul. Suwalska 84
19-300 Ełk


W związku z powyższym, uprzejmie Państwa prosimy o zamieszczenie niniejszego pisma na stronie internetowej Urzędu i tablicach informacyjnych oraz przekazanie sołectwom informacji o możliwości pojawienia się na terenach planowanej w/w inwestycji pracowników, pojazdów Inwestora GAZ-SYSTEM S.A. oraz Wykonawcy Robót Budowlanych.
Z uwagi na strategiczne znaczenie tej inwestycji, będziemy wdzięczni za efektywną współpracę podczas jej realizacji. Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat inwestycji, prosimy o kontakt z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, p. Martą Marcinow tel.: (22) 220-11-37. Jednocześnie informujemy, iż można na bieżącego śledzić stan realizacji w/w inwestycji na naszej stronie internetowej pod adresem: www.gazociagpolskalitwa.pl lub przez bezpośredni kontakt z infolinią tel.: 691-706-706 oraz kontakt mailowy pod adresem: polska-litwa@gaz-system.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook