A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

18.11.202013:52

Anna

                                                                                                                   

 

Informujemy, że w okresie 7-13.01.2021 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do kolejnego projektu Powiatu Gołdapskiego "Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021 r. planuje się udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 47 osób w stałej kwocie 23 050 zł oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone tygodniowym szkoleniem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest kierowany do mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w wieku powyżej 30 roku życia, w głównej mierze bezrobotnych i biernych zawodowo. Ponadto zaplanowano również w projekcie udział:

- osób ubogich pracujących, tj. takich, których dochody, przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. max 2 800 zł brutto),

- osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (tj. max 3 360 zł brutto).

Regulamin projektu i formularz rekrutacyjny będą dostępne od połowy grudnia 2020 r. na stronie internetowej projektu http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/

Wszelkich szczegółowych informacji udziela telefonicznie:

Biuro Projektu

w Starostwie Powiatowym

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogą złożyć formularze rekrutacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w Biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor