A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

XVI Sesja Rady Gminy Kalinowo

29.12.202014:07

Anna

Informujemy, że 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią Covid-19, oraz bezpieczeństwem uczestników, Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo podjął decyzję o ograniczeniu uczestników biorących udział w Sesji Rady Gminy Kalinowo w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2021 rok,
 2. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowko na 2021 rok
 3. zatwierdzernia plany pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2021 rok
 4. zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok
 5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2021-2030
 6. uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok
 7. powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadnia z zakresu prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
 8. rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzysznie Ocean w dniu 9 grudnia 2020 roku
 9. rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 16 grudnia 2020 roku
 10. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.                                   

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie Sesji.

Jawność Sesji zostaje zachowana przez możliwość oglądania transmisji na stronie: www.kalinowo.pl. Zapytania i wnioski sołtysów proszę kierować na adres e-mail: ug@kalinowo.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor