A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

04.01.202111:18

Anna

Na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Kalinowo jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok. Przyjęcie budżetu poprzedzone było pracami komisji Rady.

Planowane na 2021 rok dochody wynoszą 31 868 968,49 zł, natomiast wydatki sięgają 35 798 835,61 zł . Deficyt wynosi 3 929 867,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na ten rok zaplanowano kolejne inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców. Wśród ważniejszych jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie. Na tę inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zaplanowano także kolejne remonty i przebudowy dróg gminnych, w tym m.in. przebudowę drogi w Mazurowie, remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - Kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej. Na realizację tych zadań zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

Przygotowane zostaną także dokumentacje techniczne na przebudowę kolejnych dróg na terenie Gminy.

W 2021 roku wykonany zostanie parking utwardzony wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy, a także przygotowana zostanie dokumentacja na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach, a także na budowę świetlicy wiejskiej w Milewie. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne na trasie Pisanica-Pisanica cegielnia oraz zostanie rozbudowane i zmodernizowane oświetlenie w miejscowości Makosieje i Sypitki. Planowanych jest też wiele mniejszych zadań.

Budżet Gminy na rok 2021 - kliknij.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor