A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Uwaga! Nowe rachunki bankowe

05.01.202112:04

Anna

zmiana rachunku

 

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają funkcjonować indywidualne numery rachunków bankowych prowadzone dla poszczególnych podatników

W związku z powyższym informujemy, iż:

- do celów wpłat podatków lokalnych zostały utworzone indywidualne konta podatników, które będą podane do wiadomości w decyzji wymiarowej, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2021 roku;

- do celów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również zostaną utworzone indywidualne konta bankowe, które będą przesłane wraz z informacją o wysokości opłaty na początku 2021 roku;

- do celów opłat za wodę i ścieki, także utworzone są indywidualne rachunki bankowe, które będą podane do wiadomości na wystawianych fakturach.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za wodę i ścieki należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualne rachunki bankowe.

Informację w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kalinowo, pod numerami tel.: (87) 621 87 73 (podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub (87) 621 87 71 (opłata za wodę).

Informujemy również o zmianie bieżącego rachunku bankowego.

Od 1 stycznia 2021 r. pozostałe wpłaty należy wnosić na rachunek bankowy:

Gmina Kalinowo - 93 9331 0004 0020 0235 9302 0001.

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

- opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pomieszczeń handlowych, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za sprzedaż działek, budynków i lokali;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej.

Rachunki bankowe prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Ełku; Oddział w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor