A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Odpady

UWAGA !!!

 

Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio, odpady niesegregowane (resztkowe) i popiół.

 

Właściciel nieruchomości powinien posiadać pojemniki do segregacji odpadów i oddzielny pojemnik do popiołu.
Za kompostowanie odpadów BIO w kompostownikach przydomowych, przewidziana jest zniżka w opłacie.

Naklejki do oznakowania pojemników można odebrać w Urzędzie Gminy Kalinowo, przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

co-wrzucamy-czego-nie-wrzucamy(1)

 

 

PLAKAT


I N F O R M A C J A - osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych przez Gminę Kalinowo do składowania w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 92 9331 0004 0020 0200 0286 0481.


UCHWAŁA NR XIII.94.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DRUK DEKLARACJI - kliknij

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Miejscowości: Mazurowo, Pisanica, Ryczywół, Romanowo, Kucz, Czyńcze, Romoty

- Miejscowości: Łoje, Makosieje, Laski Małe, Laski Wielkie, Sypitki, Stacze, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki

Miejscowości: Długie, Skomętno Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy, Stożne

Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo

Miejscowości: Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile, Turowo, Ginie, Maże

Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.94.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • Nieruchomości zamieszkałe (stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2020 r.):

- 19,00 zł miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym

- 18,00 zł miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym - dla kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  • Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 - 181,90 zł za odpady jako roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości - stawka obowiazuje od 1 stycznia 2021 r.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata będzie naliczana podwójnie.


Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy Kalinowo:

92 9331 0004 0020 0200 0286 0481, płatne do ostaniego dnia każdego miesiąca.

Wyjątek stanowi roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości, którą należy uiścić do 31 stycznia każdego roku.

 

- INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY KALINOWO, WG STANU NA DZIEŃ 1.01.2019 r.

 - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY I MIEJSCU SKŁADOWANIA ODPADÓW ORAZ LOKALIZACJI PSZOK

- WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KALINOWO

- INFORMACJA O ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor