A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kalinowo za rok 2019

29.05.2020

09:24

Anna

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kalinowo przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Kalinowo za rok 2019”.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad tym dokumentem mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kalinowo odbędzie się 17 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, pok. nr 8. Formularz zgłoszenia do debaty do pobrania poniżej lub dostępny w pok. nr 8 Urzędu Gminy Kalinowo.

RAPORT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

29.05.2020

09:19

Anna

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

czytaj więcej »
150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

29.05.2020

09:15

Anna

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

czytaj więcej »
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii informacyjnej PRODUKT POLSKI

25.05.2020

14:08

Anna

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".

PISMO - kliknij

PDGO przywraca przyjmowanie odpadów

20.05.2020

12:59

Anna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku informuje, iż od 25 maja 2020 r., przywraca przyjmowanie selektywnych odpadów w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) przez sześć dni w tygodniu:

1) PDGO w Siedliskach k/Ełku:

poniedziałek - piątek – w godz. 6:30-17:30
sobota– w godz. 7:00-13:30

2) PDGO w Kośmidrach k/Gołdapi:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. 7:00-15:00

środa w godzinach 7:00-17:00
w sobotę – w godz. 8:00-10:00

3) PDGO w Olecku:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. 7:00-15:00

środa w godzinach 7:00-17:00
sobota  – w godz. 11:00-13:00

4) PDGO w Białej Piskiej:

poniedziałek - piątek – w godz. 7:00-15:00
sobota – w godz. 10:00 -12:00.

20.05.2020

10:58

Anna

Dziękujemy Sołtysom Gminy Kalinowo, Przewodniczącemu Rady Gminy p. Mieczysławowi Głębockiemu 

oraz Radnym z Pisanicy - p. Ilonie Kierkla i p. Bogusławie Skarżyńskiej

za sprawne rozniesienie maseczek ochronnych dla seniorów naszej Gminy.

Maseczki zostały dostarczone również do ośrodków zdrowia i DPS-u.

Łącznie przekazanych zostało 3.500 maseczek.

Dziękujemy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook