A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

PROJEKTY

 

 

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów: Opracowanie studium wykonalności, Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu, Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Opracowanie dokumentacji SZBI, Modernizacje okablowania strukturalnego i zasilającego oraz modernizację pomieszczeń serwerowni poprzez zakup robót budowlanych, Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także działania promocyjne.

W wyniku realizacji ww. etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Kalinowo do usprawnienia spraw o charakterze publ. poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, jak również realizacji zadań publicznych on-line i udostępniania ISP. Zaplanowano: wdrożenie 18 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem – uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych: Centralna platforma e-usług mieszkańca, Zmodernizowany system dziedzinowy, Elektroniczny system obiegu dokumentów, System obsługi rady, System do zarządzania rejestrem dróg. Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Kalinowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu. W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy ePUAP. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Kalinowo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3: "Cyfrowy region"

Działanie: 3.1: "Cyfrowa dostęponość informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"


 

 

Gmina Kalinowo rozpoczęła realizację projektu  „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu Gmina Kalinowo otrzyma ponad 2 mln 700 tys. zł. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln 983 tys., wkład własny gminy wynosi ponad 228 tys. zł. Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

 • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach,
 • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy
 • Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia
 • Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

HARMONOGRAM WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH DO GDYNI


 

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją na terenie Gminy Kalinowo. Wartość projektu wynosi dokładnie 514.972,61 zł, z tego 346.804,86 zł to wkład Funduszy Europejskich. Produktem realizowanego projektu będzie infrastruktura socjalna powstała dzięki przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej, a rezultatem będzie poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej.

W ramach projektu przebudowany zostanie budynek świetlicy, a także zakupione zostanie wyposażenie. Świetlica wyposażona zostanie w meble i sprzęty kulinarne, a także lapto, projektor oraz podwieszany ekran. Projekt obejmuje także zagospodarowanie ternu wokół budynku oraz budowę palcu zabaw.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Świetlica będzie miejscem spotkań, zajęć tematycznych, zabaw i integracji mieszkańców. Pozwoli w przyszłości na podjęcie wielu ważnych i ciekawych inicjatyw poprzez organizowanie kursów, szkoleń, spotkań, zebrań i konferencji. Świetlica stanie się istotnym centrum edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.2: Infrastruktura socjalna

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor